Uwagi ogólne

Uwagi ogólne:
Zdjąć zanieczyszczoną odzież
Po narażeniu przez drogi oddechowe:
Zapewnić dostęp do świeżego powietrza. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości lub jeżeli objawy nie ustępują.
Po kontakcie ze skórą:
Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Po dłuższym kontakcie ze skórą zaleca się przemycie miejsca podrażnienia roztworem glukonianu wapnia (o stężeniu 2,5 – 33%).
Natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Po kontakcie z oczami:
Płukać obficie wodą przez co najmniej 15 minut. Wyjąć szkła kontaktowe jeżeli to możliwe. Natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
Połknięcie:
Nie wywoływać wymiotów. Nie podawać żadnych środków wymiotnych ani zobojętniających. Natychmiast wezwać lekarza, pokazać kartę charakterystyki, opakowanie i/lub etykietę.
Tu chciałeś te CASy ale też na broszurę bym tego nie dawał (j.w.)