Nazwa substancji

Nazwa substancji
Identyfikator
wt %
Klasyfikacja zgodna z 1272/2008/WE
kwas chlorowodorowy
Nr. WE: 231-595-7
Nr. indeksowy
017-002-01-X
CAS: 7647-01-0
Numer rejestracji REACH:
01-2119484862-27-XXXX
0.9-1.0%
Skin Corr. 1B H314
Eye Dam. 1 H318
STOT SE 3 H335
Met. Corr. 1 H290
kwas fluorowodorowy
Nr WE: 231-634-8
Nr. indeksowy
009-003-00-1
CAS: 7664-39-3
Numer rejestracji REACH: –
1.8-2.0%
Skin Corr. 1B H314
Acute Tox. 2 H300,
Acute Tox. 2 H330,
Acute Tox. 1 H310