KLASYFIKACJA TRANSPORTOWA

KLASYFIKACJA TRANSPORTOWA
UN 2922, KLASA 8, Grupa pakowania II, Nalepka ostrzegawcza 8 + 6.1, Ilości ograniczone: 1L
BEZPIECZEŃSTWO

Identyfikacja zagrożeń Klasyfikacja mieszaniny
Met. Corr. 1 H290, Skin Corr. 1B H314, Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 3 H311
Może powodować korozję metali. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa toksycznie po połknięciu. Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
Elementy oznakowania
Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
Piktogramy:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H290 Może powodować korozję metali.
H301 Działa toksycznie po połknięciu.
H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.
P260 Nie wdychać par.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę
twarzy.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać
wymiotów.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem
wody/prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Niebezpieczne substancje wymienione na etykiecie
Zawiera: kwas fluorowodorowy
Opis środków pierwszej pomocy (opcjonalnie – ja bym tego nie dawał na broszurę – jest w karcie charakterystyki przecież)